Jdi na obsah Jdi na menu
 


cukrárna

Cukrárna je jen pro otrlé podnikatele. Než ji otevřete, hodně se naběháte

 •  
 •  
 •  
Je-li vaším dávným snem mít malou cukrárnu, obrňte se trpělivostí. Než začnete prodávat sladkosti, čeká vás mnoho běhání po úřadech. Navštívit musíte stavební úřad, hygienickou stanici a hasiče. Pro usnadnění práce si můžete najmout projektanta.
Vánoční cukroví - velkovýroba, Hořovická pekárna a cukrárna

Ilustrační foto. | foto: Dalibor Puchtapro iDNES.cz

Do redakce se nám dostal příběh o Ivance, která toužila po vlastní cukrárně. Bohužel ji po několika měsících musela zavřít. Proto jsme zmapovali několik nejdůležitějších věcí, které by měl člověk zvládnout, než začnete prodávat nebo vyrábět sladkosti. Povinností je samozřejmě mnohem víc.

Pokud chcete vybudovat zbrusu novou cukrárnu, vaše první kroky by měly vést na stavební úřad. Tam musíte zažádat o změnu užívání prostoru, ve kterém chcete cukrárnu provozovat, a předložit zpracovanou projektovou dokumentaci. Pracovníci stavebního úřadu by vám měli také poradit, od koho potřebujete souhlas k projektu. Většinou jde o hygienické stanice a hasičský záchranný sbor.

Souhlas od hasičů musíte mít hlavně kvůli požární bezpečnosti. O vyjádření k projektové dokumentaci musíte požádat i místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Projektová dokumentace musí obsahovat jméno a adresu investora, plnou moc pro osobu, která žádost vyřizuje (např. projektanta), telefon na kontaktní osobu a co je předmětem žádosti. Další náležitosti naleznete v tabulce.

"K provozu také musíte mít živnostenské oprávnění a ohlásit provozovnu na živnostenský úřad. Nezbytný je také zdravotní průkaz," upozorňuje Hana Kunstovná, vedoucí odboru hygieny a výživy Hygienické stanice hl.m. Prahy.

 

Projektová dokumentace musí například obsahovat:

• Podnikatelský záměr – např. sortiment, provozní doba, počet zaměstnanců
• Základní údaje o stavbě
• Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby
• Požárně bezpečnostní řešení
• Nároky na vodní hospodářství, energie, dopravu, zneškodňování odpadů
• Údaje o nadzemních a podzemních stavbách
• Údaje o provozním, výrobním nebo technickém zařízení, o koncepci skladování atd.
• Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz
• Stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav
• Návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu provádění stavby, snímek z katastrální mapy

Zdroj: Zákon č.183/2006 Sb., který nahradil vyhlášku č. 132/1998 Sb.,

Jestli se sami nevyznáte v předpisech týkajících se požadavků hygieny a hasičů, najměte si projektanta. Ten vám s většinou problémů pomůže a zařídí i potřebné materiály. Za své služby si naúčtuje odměnu v řádech tisíců korun.

Najmout si odborníka doporučují i hasiči. "Ten, kdo si chce zřídit cukrárnu nebo jinou provozovnu, by si měl najmout osobu odborně způsobilou, která má oprávnění k projektové činnosti a která mu zpracuje požárně bezpečnostní řešení z hlediska konkrétní stavby," říká Pavlína Adamcová, tisková mluvčí HZS hl. m. Prahy. Dále radí prostudovat vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Poradí vám Zdravotní ústav

Hygienické stanice, kam musíte svou projektovou dokumentaci odevzdat, upozorňují, že jejich úkolem je kontrolovat, nikoli radit. Ten, kdo přípravu podkladů zanedbá, tak zpravidla narazí.

"Přípravná fáze je náročná na čas i finance a nelze ji vynechat ani nahradit návštěvou kontrolního orgánu," vysvětluje Kunstovná.

 

čtěte blog

Své dotazy musíte tedy směřovat na místně příslušný Zdravotní ústav. "Zdravotní ústav poskytuje odborné poradenství v oblasti splnění hygienických podmínek například v potravinářských provozovnách. Zájemcům jsme schopni poradit tak, aby kontrolní orgán neměl k provozu žádné závažné námitky," doplňuje Petr Bušek ze Zdravotního ústavu se sídlem v Praze. Ve chvíli, kdy podáte špatně zpracovanou nebo neúplnou projektovou dokumentaci, lze s hygieniky konzultovat doplnění případných nejasností.

Stanovisko hasičů a hygienické stanice byste měli předat na stavební úřad. Ten poté rozhodne, zda svolá šetření k ověření, zda provozovna odpovídá schválené projektové dokumentaci. Správnost ověřují instituce společně se stavebním úřadem.

Pokud patříte mezi ty šťastné a vše proběhne v pořádku, stavební úřad vydá Rozhodnutí o změně v užívání a provoz může po ohlášení zahájení činnosti začít.

 

může se hodit

"Před zahájením činnosti ve schválené provozovně musí mít podnikatel vypracované kontrolní postupy na principu HACCP pro tuto činnost," uvádí Kunstovná. HACCP je zkratka pro analýzu nebezpečí a kritických kontrolních bodů. Tento dokument musí mít podle Nařízení 852/2004 Sb., vypracovaný každý, kdo vyrábí, připravuje a distribuuje potraviny a pokrmy. S analýzou vám pomůže buď Zdravotní ústav nebo odborník, který má znalosti v oblasti zavádění systému kontroly kritických bodů.

Pokud ve vámi pronajatých nebo zakoupených prostorách cukrárna už byla a je v souladu s platnými právními předpisy, je vaše výchozí situace jednodušší. V tomto případě musíte písemně nahlásit zahájení provozu na místně příslušnou hygienickou stanici nebo na příslušný inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce. K dispozici byste měli mít již dříve vydané Rozhodnutí o změně v užívání nebo kolaudační rozhodnutí. Doklady je možné získat na stavebním úřadu nebo od majitele prostorů.

 

V začátcích vám pomohou:

• Předpisy Evropské unie např. Nařízení 852/2004 o hygieně potravin
• Příručky profesních svazů a sdružení
• Internetové stránek hygienických stanic
• Internetové stránky ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství
• Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví
• Zákon č. 552/1991 Sb., České národní rady o státní kontrole
• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• Zákon č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Jestliže v cukrárně budete vařit kávu a podávat zákusky ke konzumaci na místě, kontrolu provozovny provádí místně příslušná hygienická stanice. V případě, že budete zákusky budete pouze vyrábět a prodávat, kontrolu bude provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

"Působnost kontrolního orgánu se řídí činností, která je v provozovně prováděna. Pokud jde o výrobu a prodej potravin, s výjimkou výroby potravin živočišného původu, kterou dozoruje Státní veterinární správa, je dozor v kompetenci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, v případě stravovací služby je dozor v působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví," vysvětluje Kunstovná.

Možnost konzumace na místě také určuje, zda musíte mít toalety i pro zákazníky. Toalety pro personál jsou samozřejmostí. WC pro zákazníky musejí být oddělené od těch pro zaměstnance.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/cukrarna-je-jen-pro-otrle-podnikatele-nez-ji-otevrete-hodne-se-nabehate-1m3-/podnikani.aspx?c=A100421_112629_zamestnani_hru

Tvarohová plnka - „Jak se to dělá?”

Stalo sa už pravidlom, že súčasťou vydania nášho časopisu je seriál, v ktorom predstavujeme niektorú z používaných surovín v pekárenskej výrobe. vaktuálnom čísle sa vám pokúsime priblížiť výrobu jednej z najobľúbenejších náplní v našom stredoeurópskom priestore, a to tvarohu.

 

 

 

OD KRAVIČKY K MLIEKU


Skôr, než sa dostaneme k jeho samotnej výrobe, nemôžeme obísť mlieko ako východiskovú surovinu. Kravy (ktorých mlieko predstavuje okolo 90 % celosvetovej produkcie) boli k produkcii mlieka domestikované pred viac ako 6000 rokmi. V posledných rokoch sa však objavujú názory, ktoré pripisujú mlieku celý rad škodlivých vlastností, a podaktorí ho prirovnávajú dokonca k jedu. Je otázne či je to dôsledkom túžby po senzácii, či dostupnosťou internetu, ktorý nám ponúka nespočetné množstvo informácií, ktorých pravdivosť sa dá len veľmi ťažko overiť. Azda je to len z nevedomosti a vyvodzovania všeobecných tvrdení, založených na čiastkových faktoch. Je pravda, že časť populácie trpí tzv. intoleranciou na mlieko, resp. na jeho sacharidovú zložku, laktózu. Súvisí to s faktom, že hladina enzýmu laktáza (ktorý v tele rozkladá laktózu) vplyvom veku klesá, čím vznikajú známe tráviace ťažkosti. Avšak tento či iný poznatok nás neoprávňujú vysloviť nad mliekom ortieľ „vinný“. Napr. kyslomliečne výrobky už neobsahujú mliečny cukor (laktózu) a sú veľmi prospešné pre ľudský organizmus. Ale nie o tom je tento príspevok. Mlieko a mliečne výrobky je potrebné konzumovať individuálne podľa veku a zdravotného stavu. Nie nadarmo je mlieko po stáročia aj v našom regióne prirodzenou zložkou stravy.


Vplyvom meniaceho sa životného štýlu (najmä spoločensko-ekonomického, ktorý nastal v 90-tych rokoch minulého storočia) a čiastočne negatívnej kampane je spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku dlhodobo pod odporúčanými 220 kg na 1 osobu za rok.


Ako sme už uviedli, kravské mlieko tvorí približne 90 % z celosvetovej produkcie mlieka. Jeho kvalita, samozrejme, závisí od celého radu faktorov: samotného plemena dojnice, celkovej poskytnutej výživy, starostlivosti o zviera, prostredia, v ktorom sa pohybuje (čerstvá zelená strava v jarnom období vs. sušená strava v zime). Kravské mlieko v priemere obsahuje: 87,4 % vody; 4,8 % mliečneho cukru; 3,8 % mliečneho tuku; 3,2 % mliečnych bielkovín; 0,7 % minerálnych látok. V mlieku sa nachádza aj celý rad vitamínov rozpustných v tuku (A, D, E) aj vo vode (B1, B2, B2, B12, C). Je zdrojom minerálnych látok: vápnika, horčíka, sodíka, draslíka, ale aj chloridov či fosforečnanov. Ako je vidieť z jeho zloženia, mlieko predstavuje významnú súčasť pestrej a vyváženej stravy.

 

 


OD MLIEKA K TVAROHU


Samotný tvaroh radíme medzi tzv. nezrejúce čerstvé syry vyrobené z kravského mlieka. Tvaroh je charakterizovaný množstvom sušiny a tuku v sušine. Čo sa týka procesu výroby, ten závisí od regionálnych zvyklostí, požiadaviek konečných spotrebiteľov, od použitej technológie, avšak prechádza v zásade rovnakými fázami.


„Jak se to dělá?“ Túto otázku ste si možno neraz kládli pri otvorení balenia našej Tvarohovej náplne, ktorú českí a slovenskí pekári používajú už niekoľko rokov. Samozrejme, na začiatku je poctivá práca vyše 2000 našich spolupracovníkov, farmárov, ktorí denne produkujú mlieko najvyššej kvality. Ak chceme dosiahnuť kvalitný finálny výrobok, nesmieme nič zanedbať už na samotnom začiatku. Preto kravičky, ktorých mlieko sa nachádza v našom produkte, sa v maximálne možnej miere pasú na zelených pastvinách s dostatkom pohybu. V samotnej mliekarni sa nadojené mlieko prijíma do zberných tankov, ktoré slúžia na krátkodobé uskladnenie mlieka do momentu uskutočnenia vstupnej fyzikálno-chemicko-mikrobiologickej analýzy. Čas takéhoto uskladnenia musí byť čo najkratší, aby nedochádzalo k zbytočnému znehodnoteniu surového mlieka vplyvom mikroorganizmov, ktoré sú v ňom prítomné. Vstupná analýza okrem zmyslového hodnotenia zahŕňa aj stanovenie obsahu tuku, hodnoty pH/kyslosti, stanovenie nežiaducej mikrobiologickej kontaminácie či obsahu antibiotík. Po vstupnej analýze prechádza mlieko známym procesom pasterizácie, ktorý ho tepelne ošetrí pred nežiaducim mikrobiologickým znehodnotením. Takto ošetrené mlieko sa homogenizuje a štandardizuje (nastavuje sa obsah tuku), čím sa vytvoria predpoklady pre vyrovnanú kvalitu našej Tvarohovej náplne. Pri metóde „Schulenburg“ sa mlieko čerpá do nerezových vaní (viď. obrázok) s kapacitou 3 - 5 ton, kde sa zohreje a zaočkuje bakteriálnou kultúrou. Po predpísanej inkubačnej dobe sa do pripravenej masy pridá syridlo. Vzniknutá rôsolová hmota (zrazenina) sa krája a uvoľnená srvátka sa odvádza preč. Následným lisovaním sa získava tvaroh o požadovanej sušine. Ten sa prepraví do kužeľového miesiaceho zariadenia, v ktorom sa pridáva stabilizátor náplne (obsahuje chuťové látky a zároveň stabilizačné komponenty, ktoré dávajú tvarohu požadované pekárenské vlastnosti). Masa sa vďaka unikátnemu systému regulovaných pohybov dôkladne premiesi a následne plní do expedičných balení. Dôležitým krokom po výrobe je čo najrýchlejšie schladenie produktu, počas ktorého sa odoberajú z každej výrobnej dávky vzorky pre výstupnú analýzu. Výsledkom približne 48 hodinového procesu (začínajúceho príjmom surového mlieka a končiaceho chladením finálneho výrobku) je Tvarohová náplň spĺňajúca očakávania pekárov, medzi ktoré patria najmä: konštantná kvalita, stabilita počas skladovania a samotného pečenia, jednoduchá manipulácia, dlhá trvanlivosť a vynikajúca chuť.

Desatero prodavačky aneb co by měla umět prodavačka pečiva

V minulém čísle našeho časopisu jste od nás dostali malý návod, jak zařídit pekařskou prodejnu. Autor článku zde jako jeden ze základních stavebních kamenů prostředí v prodejně uvedl personál. tímto článkem bych ráda navázala a společně se zamyslela nad otázkou personálu. Proč je tak důležitý?

Odpověď je docela jednoduchá - veškeré úsilí, a to nejenom finanční, vynaložené na přilákání zákazníků do prodejny, dokáže někdy (i nenávratně) zmařit docela jednoduchá věc - pasivní nebo dokonce nepříjemný člověk za pultem. Ale co s tím? Co by měla profesionální prodavačka ovládat?


Rozhodně se zde nechci stavět do pozice vševědoucí a velezkušené osoby. Z titulu své pozice personalistky jsem si k danému tématu malinko „přičichla“, ale co je podstatnější, stejně jako všichni ostatní, jsem zákazník a vím, co se mi ve službách líbí a co mě naopak vytáčí. Proto bych tento článek ráda pojala jako takovou malou inspiraci.


Jak by tedy mohlo vypadat Desatero profesionální prodavačky?

 

 1. Mějte stále na mysli, co si přeje zákazník
 • kvalitní produkt za dobrou cenu,
 • kvalitní, přesnou a rychlou obsluhu s přátelským a osobním přístupem.

 

 1. Znejte dokonale prodávaný produkt

Nemusíte ho nutně rozložit „na součástky”, ale minimálně základní informace byste vědět měly. Co by na vámi prodávaných produktech zajímalo vás samotné? Dokázala byste doporučit něco pikantního či dietního?

 

 1. Buďte milá, veselá a usměvavá

Tzn. přívětivý tón. A to, i když člověku není zrovna dvakrát do smíchu, zákazník za to přece nemůže. Určitě nebude od věci mít na paměti zásadu: chovej se k jiným tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Zkrátka a dobře, s úsměvem jde všechno líp. Tohle je asi jedna z nejtěžších věcí, na druhou stranu tímto pozná profesionál od neprofesionála.

 

 1. Se zákazníkem udržujte stálý oční kontakt

Pokud se zákazníkem mluvíte, neobracejte se k němu zády. Pokud ho musíte nechat čekat, informujte ho. Nezapomínejte, že jste tady pro něj a kvůli němu!

 

 1. Mějte k zákazníkovi úctu

Ale ne hranou, upřímnou. Ideálním pomocníkem je kouzelné slovíčko „prosím”. Bude-li se zákazník cítit nepříjemně, už se nevrátí. Takovýto zákazník je ztracený zákazník - těžko získaný, lehce ztracený.

 

 1. Dodržujte zásady slušného chování

Každého zákazníka zdravíme při příchodu i při odchodu. Je vhodné pozdravy obměňovat - buďte kreativní. Pokud zákazníka znáte jménem, oslovte ho jménem, dodá mu to na důležitosti. Jestliže zákazníkovi trvá výběr déle, nespěchejte na něj a snažte se mu být nápomocná. Nikdy zákazníkovi neskákejte do řeči. Jste přece profesionál! Na závěr zákazníka slušnou a nevtíravou formou pozvěte k další návštěvě - potěší ho, že je „žádaný”.

 

 1. Udržujte stejnou úroveň obsluhy po celousměnu

První (ranní) zákazník má nárok na stejně kvalitní servis jako ten poslední (večerní). Pokud máte zrovna v nabídce nějaký sezónní či akční produkt, nabízejte ho všem. Zde pozor - platí zásada - nabízí se jen jednou. Pokud tedy zákazník odmítne, podruhé mu stejnou věc už nevnucujte.

 

 1. Žvýkačku nechejte v šatně

K tomuto bodu asi jediná poznámka - pekárna není louka ani pastvina.

 

 1. Zachovejte klid i v těžkých situacích

Zejména jde o případy, kdy si zákazník na něco stěžuje. Je třeba mít stále na paměti, že zákazník má vždy pravdu. Jako první je tedy na místě se omluvit, i když daná stížnost není přímo na vaše bedra - vy momentálně jednáte za svého zaměstnavatele a za jeho pekárnu. Pokud je to možné, vezměte zákazníka do ústraní, vyslechněte jej a zkuste najít řešení. Rozhodně na zákazníka nekřičte, měl by odejít spokojený.

 

 1. Nezapomeňte na vlastní čistotu a upravený vzhled

Jste důležitou součástí celého prodejního procesu, musíte proto dbát nejen o prodejnu, prodávaný sortiment a úroveň servisu, ale také o sebe. Pokud máte nějakou pracovní uniformu, udržujte ji stále čistou a voňavou. Mnohdy jste to první, co zákazník vidí a podle čeho si dělá první dojem.

 

Pro nikoho z čtenářů nebyl žádný z bodů jistě ničím novým, překvapujícím a sami byste určitě zvládli tyto body sepsat. Jen do toho! Sepište si vlastní body dle vašich představ o tom, jak by měl zákaznický servis ve vaší pekárně vypadat. Určitě nebude na škodu mít takovéto desatero neustále někde na očích (zaměstnanců). Co by tomu ale mělo předcházet? Posezení s vašimi lidmi, ústní prezentace jednotlivých bodů a jejich detailní vysvětlení. Vy jste zaměstnavatel a vy určujete, jak mají vaši zaměstnanci vykonávat práci vaším jménem.


Profesionální personál je ve vaší prodejně to nejdůležitější - bez něj vysokých prodejů a hlavně spokojených a vracejících se zákazníků nedosáhnete, a veškeré vaše úsilí vyjde vniveč. Věnujte jim tedy svůj čas, vysvětlujte, trénujte, kontrolujte a hlavně - nezapomínejte na dvě stěžejní zásady: chválit a umět ocenit. To první nejlépe veřejně (chválí se veřejně, kritizuje se mezi čtyřma očima), a to druhé - umět nejen slovně, ale také finančně.

 

Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

Úspěšný obchod aneb jak zařídit pekařskou prodejnu

Na žádost našich čtenářů se po čase vracíme ke stále aktuálnímu tématu, a sice „Jak zařídit pekařskou prodejnu“. Tentokrát jsme si nechali poradit od pana Richarda Mikla, obchodního manažera společnosti FESCHU Lighting & Design s.r.o.

 

 

 

Emoce – dnes často zmiňovaný pojem, jehož zvládnutí podmiňuje úspěch při obchodním jednání. Pro dosažení požadovaných cílů obchodu – tedy co nejvyššího obratu a zisku – je nutné, aby vaši zákaznici byli při návštěvě vaší prodejny co nejlépe naladěni, případně aby prostředí vaší prodejny dokázalo na místě jejich náladu pozitivně změnit.

 

Prostředí v prodejně je tvořeno třemi základními stavebními kameny – personálem, interiérovým zařízením a světlem. Souhra jednotlivých interiérových prvků a světla té správné barvy a intenzity musí vytvořit dokonalé prostředí, které povzbudí zákazníkovy smysly a tím podpoří jeho pozitivní nákupní rozhodování.

 

Přistupujte k zařízení prodejny jako k nákupu jakéhokoli výrobního stroje pro Vaši výrobu. Prodejna není ničím jiným než stroj na prodej, stroj na peníze. Svěřte proto jeho výrobu zkušeným specialistům, kteří pro vás najdou vhodné řešení. Důležité je si předem rozmyslet co, kde a v jakém množství chcete prodávat. Zkušený odborník společně s designérem či architektem pak připraví řešení včetně 3D vizualizace budoucího vzhledu vaší nové prodejny. Prodejna stejně jako každý jiný stroj musí být dobře vyrobena a "naladěna", aby správně fungovala.

 

Nedílnou součástí dobře zařízené prodejny jsou neutrální vitríny pro prezentaci běžného pečiva s dostatečně velkou a přehlednou výstavní plochou, chlazené vitríny pro prodej cukrovinek a lahůdek s izolačními skly zabraňujícími jejich pocení, regál pro chléb a ostatní velké nebalené pečivo, regál pro prodej koloniálního zboží, velmi populární kavárenský kout s kávovarem, lednici pro prodej chlazených nápojů a rozpékací pec pro krásnou vůni a ještě teplé pečivo v prodejně.

 

Moderním trendem je - pokud to prostory dovolí - alespoň malé posezení pro zákazníky. Pekařství se proměňují v malé kavárny s příjemným a klidným prostředím. Konzumační část dovoluje prodávat zboží s vyšší přidanou hodnotou a tím velmi výrazně přispívá k navýšení tržeb.

 

Interiérové prvky jsou vyráběny z kvalitních materiálů a ve velké míře se uplatňují ušlechtilé a přírodní materiály, jako jsou nerez, barevné sklo, přírodní či umělý kámen nebo masivní dřevo.

 

Velký důraz je kladen na správné a intenzivní osvětlení prodejny i jednotlivých prezentačních regálů či vitrín. Světlo je nedílnou a velmi důležitou součástí interiéru prodejny a její atmosféry. Správné světlo obchod podporuje - špatné světlo obchodu velmi výrazně škodí. Moderní pekařství je osvětleno svítidly se sodíkovými výbojkami se speciálními ochrannými filtry, které ochrání vaše zboží před negativním působením intenzivního světla (zrychlené osychání či tvrdnutí pečiva).

 

Stále častěji se k osvětlení používají LED svítidla (ne však trubice), která renomovaní výrobci umí vyrobit jako adekvátní náhradu velmi úsporných a výkonných výbojkových svítidel. U LED svítidel je nutné specifikovat barvu světla - tzv. teplotu chromatičnosti, která je vhodná pro pekařské a lahůdkářské výrobky. Světlo vydávané LED svítidlem by mělo mít teplotu chromatičnosti v rozmezí 2400 - 2700 Kelvina. Pozor - ne více. Pak je světlo příliš bílé a takto osvětlené pečivo nevypadá dobře. Toto doporučení platí také pro zářivkové trubice. Ty jsou využívány již jen ve svítidlech přímo ve vitrínách či regálech. Pro osvětlení prodejen se s ohledem na důraz na intenzitu a atmosféru v interiéru nehodí.
 


Využitím různých typů svítidel a světelných zdrojů je dosahováno příjemné atmosféry, vysoké efektivity a správného osvětlení. Pouze tak je možné vytvořit originální osvětlovací soustavu poskytující správnou a požadovanou intenzitu světla, která vdechne vaší prodejně v kombinaci s osobitým interiérem neopakovatelnou atmosféru, ke které se budou všichni vaši zákazníci rádi a často vracet.

LEGISLATIVA - Od 1. ledna platí nový občanský zákoník (NOZ)

http://www.vlastovicka.cz/photos/original/legislativa-vahy_591a16c6c5f9015ebbee937eb8b7fd10.jpg

Věděli jste, co dělali právníci posledních 6 měsíců? Učili se nový občanský zákoník. Přes 3 000 paragrafů nepřečtete za hodinu a porozumět jim zabere nějakou dobu. My „normální“ (právníci prominou) sice nehodláme číst několik set stránek textu, přesto nás důsledky NOZ neminou. Zákoník totiž upravuje naše každodenní jednání doma i v práci.

 

Mohu Vám jenom doporučit strávit hodinku na webu a zadat do vyhledávače „NOZ“. Najdete více článků než o Ornelle Štikové a Heleně Vondráčkové dohromady. Jejich letmým pročtením si uděláte alespoň představu o tom, jak velkou změnu NOZ přinese. (Osobně bych řekl, že z hlediska zajímavosti jsou články o obou dámách a o NOZ srovnatelné.)

 

Sám jsem si pročetl tak stovku paragrafů a musím uznat, že NOZ je napsaný nečekaně lidsky a srozumitelně. A hlavně je založený na zdravém selském rozumu. Místo toho, aby bazíroval na slovíčkaření, vychází z obecných pojmů a zásad, které lze považovat spíše za součást morálky, kultury společnosti a běžné slušnosti. Dokonce si můžete přečíst černé na bílém, že „nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu“. Snad tím naplní i cíl zabránit „vykukům“ v jeho zneužívání.

 

Pokud máte zájem se s novým občanským zákoníkem seznámit, využijte služeb právníků, kteří Vás jistě rádi proškolí; mnozí budou jen 2 lekce před Vámi a rádi si to společně zopakují.

 

Jako neprávník bych vypíchl několik příkladů, které jsou zajímavé i pro normálního podnikatele, například pekaře.

 

Předsmluvní odpovědnost

 

Prvním příkladem změny je zavedení takzvané „předsmluvní odpovědnosti“, která v našem právu doposud nebyla jasně zakotvena, i když ji soudy ve svých rozhodnutích používaly. § 1729 (ano, je jich hodně!) říká:

 

„(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.


(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.“

 

Co to znamená? Základem této odpovědnosti je povinnost partnera, který ukončí jednání o uzavření smlouvy, nahradit druhé straně škodu, která jí v souvislosti s nečekaným neuzavřením smlouvy vznikne. Pokud podnikáte nebo řídíte firmu, jistě jste zažili situaci, kdy věnujete spoustu času dojednávání podmínek smlouvy s partnerem, který Vás ujišťuje, že „vše je jasné a domluvené“. Dokonce zahájíte práce nebo vynaložíte peníze, protože očekáváte, že vlastně jen „dáte na papír“ jasnou dohodu. A potom Vám najednou Váš obchodní partner řekne, že
- si to rozmyslel,
- nemá peníze, protože mu někdo jiný nezaplatil,
- dostal lepší nabídku,
- musíte chvilku počkat, protože teď nemá čas,
- jeho společník nesouhlasí...
a podobně. V horším případě jeho mobil najednou nikdo nebere. A jste „namydlení“.

 

Podle ustanovení NOZ máte ale výslovně nárok na náhradu škody, i když smlouva ještě uzavřena nebyla. Určit její výši možná nebude jednoduché a domoci se kompenzace také ne, ale to je jiná otázka. (NOZ dle mého vědomí neřeší procesní otázky občanského práva.) Důsledkem tohoto ustanovení ale může být to, že se partneři při vyjednávání budou chovat odpovědněji.

 

Uzavření smlouvy a protinávrh

 

Dalším příkladem významné změny je způsob, jakým může být smlouva uzavřena. Pokud dnes pošlete e-mailem nabídku, třeba na „dodávku 100 chlebů po 10,- Kč za kus, s dopravou do Karlových Varů v ceně, při splatnosti 30 dnů“, a Váš potenciální zákazník Vám odpoví, že to bere, ale při splatnosti 35 dnů, k uzavření smlouvy nedošlo. Jeho protinávrh se považuje za nový návrh a čeká na Vaše přijetí nebo odmítnutí.

 

Od ledna ale platí, že přijetí nabídky na uzavření smlouvy může být provedeno i zasláním protinávrhu, pokud protinávrh podstatně nemění podmínky původní nabídky. Samozřejmě je třeba použít rozum a zkušenost, abyste určili, co je podstatná změna. Pokud prodloužíte splatnost o 5 dnů, může to být „na hraně“, ale smlouva může být platně uzavřena. Pokud oněch 5 dnů navíc je pro Vás vážně problém, máte dvě možnosti:
• Musíte protinávrh „bez zbytečného odkladu“ (=rozumně rychle) odmítnout, tedy napsat: „Ne ne, 35 dnů je moc, tohle neberu.“
• Nebo již předem, například v první nabídce, přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem výslovně vyloučit, a to tak, aby to bylo jasné a srozumitelné.

 

V opačném případě riskujete uzavření smlouvy ve znění, které jste v plném rozsahu neschválili. A zase je to o pořádku. Pokud posíláte nabídky e-mailem, musíte ho denně číst. Napsat po měsíci, že jste 35 dnů nechtěli, bude trochu pozdě...

 

Obchodní potvrzovací dopis

 

Třetí novinka, která mne zaujala, je takzvaný obchodní potvrzovací dopis. Ten lze použít, pokud domluvíte obchod u oběda, a pak se po návratu do kanceláře rozhodnete sjednané podmínky sepsat do e-mailu a poslat je obchodnímu partnerovi „pro pořádek“. Má to smysl, protože toho bývá hodně a člověk si taky všechno nemůže pamatovat. Milovníci České pošty mohou samozřejmě použít i tiskárnu, papír a obálku, nalepit známku a jít si vystát frontu na nejbližší poštu.

 

Představte si, že takový dopis nebo e-mail dostanete a že v něm najdete odlišné podmínky od těch dojednaných. Platí ale, že pokud strana zasílá obchodní potvrzovací dopis „v přesvědčení, že její potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy“. Je to tak ale jedině tehdy, pokud jsou odchylky nepodstatného charakteru a takové, aby je „rozumný podnikatel ještě schválil“.

 

V případě, že obchodní potvrzovací dopis přijde na adresu Vaší společnosti, je nezbytné na něj ihned reagovat a případné odlišné znění odmítnout. V opačném případě se firma opět vystavuje riziku, že uzavře smlouvu, jejíž znění neodsouhlasila. V praxi to znamená, že je třeba si ve firmě udělat pořádek. Není pro Vás dobré, aby poštu přebíral “kdekdo“ a nechal ji pak ležet týden či dva.

 

Tak hodně štěstí!

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Facebook

Kontakt

Mail listArchiv

Kalendář
<< únor / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 231821
Měsíc: 2284
Den: 61